उद्देश्य

मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली 2079 बमोजिम स्थापित यस मन्त्रालयले निम्न उद्देश्य लिएको छ :-
 औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्धन र नियमन गर्नु
 औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात विस्थापन, विकास र नियमन गर्नु
 प्रदेश भित्रकाको व्यापार पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, सहयोग, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्नु
 उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यहरु गर्नु
 कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमन गर्नु
 हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नु
 व्यापारिक फर्महरुको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन गर्नु
 पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल एजेन्सी, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको दर्ता, अनुमति,नविकरण र नियमन गर्नु
 भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्शा सम्बन्धि कार्य गर्नु